E.ON - EGY CSEPP HAZAI PÁLYAJÁTÉK
RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

1. A játék szervezője

 

Az E.ON - EGY CSEPP HAZAI PÁLYAelnevezésű nyereményjáték (”Játék”) szervezője az E.ON Hungária ZRt. (székhely: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043518; adószám 12282225-2-44) (”Szervező”).

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Lowe GGK Kft. (székhely: 1077 Budapest, Wesselényi u. 16., adószám: 10213272-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-060638) (”Lebonyolító”) látja el.

2. A játékban történő részvétel feltételei

 

  • A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött, illetve a 2.1.4 pont szerinti esetben 14. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.11. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt
   • regisztrál a http://www.eon.hu/egycsepphazaipalya oldalon („Weboldal”), amely során megadja a következő személyes adatait: név, becenév, e-mail cím, illetve nyertesség esetén telefonszám, adóazonosító jel és levelezési cím; vagy a közösségi profilja segítségével regisztrál a játékba;

 

2.1.2  elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”) leírt valamennyi feltételt;

2.1.3  a fődíj sorsoláson való részvétel érdekében regisztrál, majd ezt követően a promóciós helyszínek egyikén felajánlott vizével részt vesz a vízgyűjtő akcióban, vagy az egyéb nyereményekért feltölt legalább egy olyan képet Weboldalra, amelyen a Játékos felajánlott vizével látható.

 

2.1.4  A Játékban az egyéb nyereményekért indulhatnak törvényes képviselőjük hozzájáruló nyilatkozata birtokában a 14. életévüket betöltött kiskorú személyek is, akik esetében a Szervező bármikor jogosult ellenőrizni a hozzájáruló nyilatkozat meglétét, amelynek hiánya a Játékos kizárását eredményezi.
(a továbbiakban együtt: ”Pályázat”)

  • Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt legfeljebb 5 db képet jogosult feltölteni, azonban a feltöltött képek száma nem befolyásolja a Játékosok nyerési esélyeit.

 

  • A Játékos a fénykép feltöltésével kijelenti, hogy:

- az általa feltöltött fénykép kizárólag a saját képmását, és olyan személyek képmását tartalmazza, akik hozzájárultak a kép elkészítéséhez és a jelen Játékba történő beküldéséhez;
- az általa feltöltött fényképet a Játékos készítette, illetve korlátozásmentesen rendelkezik a fénykép felhasználási jogaival, valamint azok engedélyezési jogával;
- a fénykép nem tartalmaz harmadik személyeket illető védjegyeket, illetve kereskedelmi megjelöléseket;
- a fénykép nem sérti harmadik személyek szerzői vagy más törvény által védett jogait, törvényes érdekeit;
- a fényképen nem szerepel egyéb, törvény vagy más jogszabály által tiltott tartalom;
- kifejezetten, önkéntesen és ingyenesen (ellenszolgáltatás követelése nélkül) beleegyezik, hogy a fényképet a Szervező közzétegye a Játék Weboldalán.

 

  • A Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti szabályok megszegése esetén bármely feltöltött fénykép közlését indoklás nélkül megtagadja, és a Játékost kizárja a Játékból.

 

  • A Szervező kifejezetten kizárja a felelősségét a játékosok által feltöltött képek tekintetében harmadik személyek által támasztott minden igénnyel szemben. Ilyen igények esetén a Játékos köteles a szervező helyett közvetlenül és teljes körűen helytállni, illetve a Szervezőt kármentesen tartani.
  • A Játékosok a regisztrált e-mail címük útján kerülnek azonosításra, így az e-mail cím esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 

  • Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.
  • A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.

 

  • A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
  • A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

 

  • A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító., valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1. § 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A játék időtartama

A Játék 2016. július 1-től 2016. július 24-ig tart.

A játék menete, Sorsolás, Nyeremények

4.1     A Játékosok feladata, hogy a Játékban történt regisztrációt követően feltöltsön legalább egy olyan képet Weboldalra, amelyen a Játékos az általa felajánlott vízzel látható. A Játékos a feltöltött kép kapcsán röviden leírhatja az adott kép jelentőségét.

A sikeres képfeltöltésről a Játékost a Szervező rendszerüzenetben értesíti. A Szervező jogosult brandingelni (keret, vízjel, stb.) azokat a képeket, amelyek nem a promóciós helyszíneken készültek.

A fődíj sorsoláson való részvétel érdekében Játékosnak a promóciós helyszínek egyikén az általa felajánlott vízzel kell részt vennie a vízgyűjtésben, és az erről készített fényképet fel kell töltenie a Weboldalra.

 

A promóciós helyszínek a következők:

2016.07.12 (kedd), Budapest- Allee bevásárlóközpont
2016.07.13 (szerda), Győr- Győr Pláza
2016.07.14 (csütörtök), Eger- Dobó tér
2016.07.15 (péntek), Miskolc- Városháza tér
2016.07.16 (szombat), Debrecen- Kossuth tér
2016.07.17 (vasárnap), Balatonfüred- VinCE Balaton, Tagore sétány
2016.07.18 (hétfő), Székesfehérvár- Palotai Kapu tér
2016.07.19 (kedd), Szolnok- Szandai rét (Auchan parkoló/bejárat)
2016.07.20 (szerda), Kecskemét- Kossuth Lajos tér
2016.07.21 (csütörtök), Szeged- Dugonics tér
2016.07.22 (péntek), Pécs- Bajcsy-Zsilinszki Nagy Lajos király sarok

A Játékosok a feltöltést és a Szervező általi jóváhagyást követően szabadon megoszthatják mind a saját, mind a mások által feltöltött képeket. A Játékosok az általuk feltöltött képek megosztásának lehetőségéhez a regisztrációval hozzájárulásukat adják.

  • Szervező az érvényes Pályázatot benyújtó Játékosok közül 2016. július 27 napján 11.00 órakor a Szervező székhelyén közjegyző jelenlétében sorsolják ki a Játék fődíjának nyertesét, illetve az egyéb nyeremények nyerteseit. A közjegyző a sorsolásról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a sorsolást követően aláírásával hitelesít. Szervező a sorsoláson összesen 5 db fődíj tartaléknyertes pályázatot és 5 db egyéb nyeremény tartaléknyertes pályázatot sorsol ki. A tartaléknyertesek a kisorsolásuk sorrendjében válnak jogosulttá, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázat bármely okból érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül, kerül vagy a Játékszabályzat 5.1 vagy 5.2 pontja szerinti eset áll fenn.
  • Nyeremények:

A Játék fődíja:

 • Egy db 2 személyre szóló brazíliai utazás

Egyéb nyeremények:
Az egyéb ajándékok között kisorsolunk dedikált labdát, pólókat, hátizsákokat és kulcstartókat egyaránt.

 („Nyeremények”).

  • A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.
 • Nyertes értesítése, Nyeremények átadása
  • A Szervező a sorsolás eredményét a 4.2 pontban írt sorsolást követően haladéktalanul közzéteszi a Weboldalon, valamint a nyertes Játékost a Regisztrációkor megadott e-mail címre küldött elektronikus üzenetben is értesíti (”Értesítés”). A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatot beküldő Játékos neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertes Játékos köteles az Értesítést legfeljebb három naptári napon belül visszaigazolni e-mail üzenetben. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult tartaléknyertest kijelölni, és részére a Nyereményt átadni.
  • A Játék Fődíját a Szervező a Nyertes Játékossal előre egyeztetett időpontban adja át a 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8. szám alatti székhelyén, ha ez valamilyen oknál fogva nem lehetséges, postai úton juttatjuk el.

Az egyéb nyereményeket a Szervező futárszolgálattal vagy postai úton juttatja el a nyertes Játékosok részére a Játékos által az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi címre. Lebonyolító a Nyeremények kézbesítését kétszer kíséreli meg, az Értesítés Játékos általi visszaigazolásától számított 90 napon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a jelen pontban írt határidőn belül sor kerüljön. A Szervező a Nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény jelen pontban írt határidőn belül történő átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, illetve Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a bármely okból át nem vett Nyereményt a sorrendben következő tartaléknyertesnek adja át.

  • A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.
 • Adózás, költségek

A Nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzata kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

Információ a játékról

 

A Játékról részletes információk a rendezvény helyszínén, illetve a http://www.eon.hu/egycsepphazaipalya alatti Weboldalon érhetők el.

 

Adatvédelem, Személyhez fűződő jogok

  • A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

 

   • a Szervező, mint adatkezelő, és a Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat az Adatkezelési Tájékoztató szerinti célból kezelje, illetve feldolgozza;
   • a Játékosok által beküldött képeket közzétegye; és
   • részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.
  • Az adatkezelés részletes szabályait az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza, amelyet Felhasználó a Játékba való regisztrációjával kifejezetten elfogad.

 

  • Felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatait az Adatkezelési Tájékoztató szerinti célokkal összefüggésben az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott társaságokon túl az E.ON Hungária Zrt. a www.eon.hu/adatvedelem oldalon feltüntetett társaságoknak adhatja át.

Felhasználó a jelen Játékba történő regisztrációjával kijelenti, hogy a www.eon.hu/adatvedelem holnapon feltüntetett társaságokat megismerte, az adatok átadását ezen társaságoknak elfogadja. Az E.ON Hungária Zrt. ezen tárasságok listáját minden negyedévben egy alkalommal a negyedév kezdő napjával jogosult változtatni, a változtatás hatályba lépése előtt 15 nappal a honlapon keresztül köteles a Felhasználókat tájékoztatni. Amennyiben a módosított listát Felhasználó nem fogadja el az adatkezelő az adatait kizárólag a Felhasználó tiltó nyilatkozatának kézhezvételétől számított 30. napig (technikai törlési eljárásra tekintettel) kezeli.

8.4     Adatvédelmi nyilvántartási szám: [NAIH-101198/2016] A részletes adatkezelési tájékoztató az Adatvédelmi nyilatkozat és cookie policy alatt érhető el.

 • Vegyes rendelkezések

 

  • A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. elírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
  • A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, illetve a http://www.eon.hu/egycsepphazaipalya alatti Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére.

 

  • Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.
  • Ha a játékos képfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, telefonhálózattal, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

 

  • Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
  • A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.

 

  • A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

 

 

 

Budapest, 2016. június 17.

E.ON Hungária ZRt.
(Szervező)