Felhasználási feltételek

Üdvözöljük, és köszönjük, hogy felkereste a http://www.eon.hu/egycsepphazaipalya weboldalt (a továbbiakban: „Weboldal”) és annak jelen Felhasználási Feltételeit (a továbbiakban „Feltételek”). Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Feltételeket és annak elválaszthatatlan részét képező Adatkezelési Tájékoztatót, mielőtt használná a Weboldalt. A Weboldal használatának kötelező előfeltétele a jelen Feltételek és az Adatkezelési Tájékoztató valamennyi rendelkezésének elfogadása.

 • Általános tájékoztató

 

A Weboldal tulajdonosa és üzemeltetője az E.ON Hungária ZRt. (székhely: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043518; adószám 12282225-2-44) (”Tulajdonos”).

Amennyiben a Weboldallal kapcsolatban bármilyen kérdése, észrevétele van, kérjük, forduljon a Tulajdonoshoz az alábbi elérhetőségek valamelyikén.

A Tulajdonos adatai és elérhetőségei:

Cégneve: E.ON Hungária Zrt.
Székhelye:  Budapest, 1051. Széchenyi István tér 7-8.
Cégjegyzékszáma: 01-10-043-518
Képviseli: Kiss Attila igazgatósági tag és Jamniczky Zsolt igazgatósági tag

 

A Tulajdonos a Weboldal szolgáltatásait ingyenesen nyújtja.

 • Regisztráció

 

A Weboldal következő funkcióinak eléréséhez a Weboldalon történő regisztráció szükséges:

 • E.ON - EGY CSEPP HAZAI PÁLYAelnevezésű nyereményjáték

 

A Weboldalra kizárólag 14. életévüket betöltött személyek regisztrálhatnak, azzal, hogy a 16. ével aluli személyek regisztrációjához a törvényes képviselőjük hozzájáruló nyilatkozatára is szükség van. A regisztrációhoz a következő adatok megadása szükséges:

 • név,
 • becenév,
 • e-mail cím, illetve
 • nyertesség esetén telefonszám és levelezési cím; vagy
 • a közösségi profilja segítségével regisztrál.

 

A Felhasználó saját, érvényes Facebook vagy Google+ fiókja segítségével is regisztrálhat a Weboldalon Facebook vagy Google+ fiókjához tartozó felhasználóneve és jelszava megadásával.

A jelszó megőrzése a regisztrált személy kötelessége, a Tulajdonos nem vállal felelősséget a jelszó illetéktelen személyekhez kerülése esetén.

A regisztrációt követően a Tulajdonos a megadott e-mail címre e-mailt küld a regisztrációról, amelyet a Felhasználónak meg kell erősítenie az e-mailben található hivatkozásra kattintással.

A Felhasználó a regisztrációt követően a „Profil beállítások” menüpont alatt módosíthatja megadott adatait.

 

A Felhasználó kizárólag saját személyes adatait adhatja meg a Weboldalon. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Felhasználó felel. A Tulajdonos kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merülnek fel.

Felhasználó a regisztráció során az adott mező kipipálásával kijelenti, hogy megfelelő tájékoztatás birtokában a jelen Feltételek valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, azokat maradéktalanul betartja, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Tulajdonos fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációt saját döntése alapján, indokolási kötelezettség nélkül elutasítsa, vagy később bármikor törölje.

Az adatszolgáltatásról és a megadott adatok kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztatóban olvashat. bővebben.

 • A regisztrált Felhasználók által feltöltött tartalmak

 

A Weboldalon regisztrált személyeknek lehetőségük van fényképek feltöltésére (a továbbiakban együtt: ”Felhasználói Tartalom”). Felhasználó az általa feltöltött Felhasználói Tartalmat bármikor törölheti.

 • A Felhasználói Tartalomért való felelősség

 

A Felhasználó által a Weboldalon közzétett információért, tartalomért a Felhasználó teljes körű és kizárólagos felelősséget vállal.

A Felhasználó kijelenti, hogy:

 • - az általa feltöltött fénykép kizárólag a saját képmását, és olyan személyek képmását tartalmazza, akik hozzájárultak a kép elkészítéséhez és a fénykép feltöltéséhez;
 • - az általa feltöltött fényképet a Felhasználó készítette, illetve korlátozásmentesen rendelkezik a fénykép felhasználási jogaival, valamint azok engedélyezési jogával;
 • - a fénykép nem tartalmaz harmadik személyeket illető védjegyeket, illetve kereskedelmi megjelöléseket;
 • - a fénykép nem sérti harmadik személyek szerzői vagy más törvény által védett jogait, törvényes érdekeit;
 • - a fényképen nem szerepel egyéb, törvény vagy más jogszabály által tiltott tartalom;
 • - kifejezetten, önkéntesen és ingyenesen (ellenszolgáltatás követelése nélkül) beleegyezik, hogy a fényképet a Tulajdonos közzétegye a Weboldalon.

A Weboldalon közzétett Felhasználói Tartalomért a Felhasználó vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Felhasználó viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Felhasználói Tartalommal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Felhasználót terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Tulajdonos jogosult a Felhasználóra áthárítani.

A Tulajdonos fenntartja a jogot, hogy a Felhasználói Tartalmat a fentiekben írt szempontok alapján moderálja és szükség esetén az oldalról eltávolítsa.

A Tulajdonos fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Felhasználói Tartalmat a Weboldalról eltávolítsa a Felhasználó külön értesítése nélkül, illetve a jelen Feltételek súlyos, vagy többszöri megsértése esetén az adott Felhasználó profilját/regisztrációját átmenetileg vagy végleg törölje a Weboldalról.

 

 

 • A Felhasználói Tartalmak nyilvánossága, jogsértő tartalmak eltávolítása

A Felhasználó a regisztráció során a jelen Feltételek elfogadásával kifejezetten elfogadja, és hozzájárul ahhoz, hogy az általa feltöltött Felhasználói Tartalmat a Tulajdonos a Weboldalon közzétegye és azt a Weboldalt használó egyéb személyek is láthassák.

A Tulajdonos a Felhasználó megalapozott és indokolt kérelmére az adott Felhasználó személyiségi jogait sértő Felhasználói Tartalmakat haladéktalanul eltávolítja az oldalról.

 • Felhasználási engedély

 

A Felhasználó a regisztráció során a jelen Feltételek elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Tulajdonos a Felhasználó Tartalmat nem kizárólagos jelleggel, a Weboldalon történő megjelenítéssel összefüggésben, ahhoz szükséges módon mindenféle további engedély és ellenérték nélkül, térben és időben korlátlanul felhasználja, a felhasználásra harmadik személynek engedélyt adjon, a Felhasználói Tartalmat a közzétételhez szükséges mértékben módosítsa, a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett.

Felhasználó hozzájárul továbbá ahhoz, illetve szavatol azért, hogy a Tulajdonos a Felhasználói Tartalmak felhasználása során a szerző nevének feltüntetését mellőzheti.

Felhasználó a Felhasználói Tartalom feltöltésével szavatolja, hogy az adott tartalom Tulajdonos általi, a jelen pontban írt felhasználásának semmilyen akadálya nincsen.

 

 •       A Weboldallal kapcsolatos szellemi tulajdonjog

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldal teljes tartalma – a Felhasználók által feltöltött Felhasználói Tartalmak kivételével – és annak minden eleme, bármely szöveges, képi és egyéb tartalmak, továbbá az ezen tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos képi és technikai megoldások, grafikák, védjegyek, logók, szoftverek, adatbázisok, statisztikák és más részek szellemi tulajdonjogi védelem alatt állnak, és ezek kizárólagos jogosultja a Tulajdonos.

A Felhasználó nem jogosult a Weboldal tartalmát, illetve annak részeit (különösen, de nem kizárólagosan a Weboldalon elérhető bármely alkalmazást, szolgáltatást, videót, szoftvert, dokumentációt) sokszorosítani, terjeszteni, módosítani, publikálni, átdolgozni, azokból származékos művet alkotni, azokat más műbe, weboldalba beépíteni, továbbá nem jogosult létrehozni a Weboldallal, illetve az azon keresztül nyújtott szolgáltatással sem azonos, sem pedig azt helyettesítő szolgáltatást vagy terméket.

A Felhasználó jogosult a Weboldalon található tartalmakról (beleértve a Felhasználók által feltöltött tartalmakat is) nyomtatással, letöltéssel és más személy részére történő továbbítással kivonatos másolatot készíteni, azonban minden esetben kizárólag személyes, magáncélú, tájékozódó jellegű, nem kereskedelmi célra. Ezen kívül a Felhasználó semmifajta egyéb jogot vagy licenszet nem szerez a Tulajdonos Weboldallal kapcsolatban fennálló szerzői jogaira, védjegyeire, illetve bármely egyéb szellemi tulajdonjogára.

A Weboldal bármely tartalmának a jelen Feltételekbe ütköző felhasználása szigorúan tilos, és a Felhasználó regisztrációjának azonnali törlése mellett egyéb jogi eljárást is vonhat maga után.

 • Felelősség

 

A Tulajdonos fenntartja a jogot, hogy bármikor és bármilyen okból megszüntesse a Weboldal használatára vonatkozó jogot, amennyiben a Felhasználó valószínűsíthetően megszegi a jelen Feltételek bármely rendelkezését.

A Tulajdonos a Weboldalon keresztül a szolgáltatásokat úgy nyújtja ”ahogy azok vannak” és ”ahogy azok elérhetőek”. A Tulajdonos mindent ésszerű és elvárható intézkedést megtesz a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle felelősséget nem vállal azokért a károkért, amelyek a Weboldal létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, a Weboldalról elérhető tartalmak törléséből eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott számítógépes vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

A Tulajdonos kizár mindenfajta felelősséget a Felhasználók által feltöltött Tartalmakkal összefüggésben felmerülő bármely vitával kapcsolatban.

A Tulajdonos nem vállal szavatosságot arra nézve, hogy a Weboldal használata során nem lépnek fel hibák, illetőleg, hogy a Weboldalon meglévő hiányosságok kijavításra fognak kerülni. A fentiek érintetlenül hagyása mellett a Tulajdonos nem vállal szavatosságot arra nézve sem, hogy a Weboldal vírusmentes vagy nem tartalmaz bármely más veszélyes összetevőt, kiegészítőt. A Felhasználót terheli minden felelősség a Weboldal használatából eredő, a szolgáltatást igénybe vevő készüléken bekövetkező károsodásért, meghibásodásért és/vagy adatvesztésért, beleértve a számítógépes vírusokból eredő meghibásodást is.

A Tulajdonos a Weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy a Felhasználók tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldal használata feltételezi a Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Tulajdonos nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Amennyire a jogszabályok lehetővé teszik, a Tulajdonos semmilyen esetben sem vállal felelősséget a Weboldal használatából eredő személyi sérülés vagy bármilyen más, véletlen, különös, közvetett vagy közvetlen következményből eredő bármilyen kárért, ideértve különösen de nem kizárólag elmaradt haszonból vagy jövedelemből, adat-, illetve üzletvesztésből vagy bármely más, a Weboldal használatából, illetve használhatatlanságából, vagy ezekkel összefüggésben keletkezett károkat vagy veszteségeket, függetlenül a felelősség jogi alakzatától (szerződéses, szerződésen kívüli vagy egyéb).

Kizárólag Felhasználó felelős az általa közzétett tartalomért, információért. Felhasználó a regisztrációval elfogadja, hogy köteles kártalanítani és mentesíteni  Tulajdonost, valamint ezek tisztségviselőit, vezetőit, munkavállalóit és ügynökeit minden olyan követeléssel, kárral, kötelezettséggel, veszteséggel, felelősséggel, kiadással, vagy tartozással, illetve költséggel (beleértve, de nem kizárólag az ügyvédi munkadíjakat is) szemben, amely (i) a jelen Feltételekben írt bármely rendelkezés megszegéséből; valamint (ii) harmadik személyek bármely jogának megsértéséből, különösen, de nem kizárólag harmadik személyek szerzői és tulajdonjogának, illetve személyes adatainak védelméhez fűződő jogának megsértéséből erednek. Az itt meghatározott kártalanítási/kártérítési kötelezettség a Feltételek hatályának megszűnését, illetve a Weboldal használatának befejezését követően is fennmarad. A Felhasználó köteles tartózkodni attól, hogy megkíséreljen jogosulatlanul behatolni a Weboldal felületére, annak szervereire és hálózataiba, vagy egyéb más számítógépes rendszerbe vagy hálózatba, amely a Weboldalhoz kapcsolódik. 

Amennyiben  Tulajdonos nem érvényesíti a jelen Feltételekben írt bármely rendelkezést, úgy az nem jelent lemondást a rendelkezés, illetve a benne foglalt jog jövőbeni érvényesítéséről.

 • Kapcsolódó honlapok

 

A Weboldalon szerepelhetnek olyan linkek, amelyek az Internet olyan idegen weboldalaira mutathatnak, amelyek nem tartoznak a Tulajdonos irányítása és felügyelete alá. Ezek a weboldalak harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak. Az ilyen weboldalak tartalma semmilyen tekintetben sem képezi a Tulajdonos javaslatát, ajánlását, egyetértését, garanciavállalását vagy jóváhagyását az ott nyújtott információk vonatkozásában. A Tulajdonos nem vállal semmilyen felelősséget vagy szavatosságot az ilyen weboldalakon található információkért, hirdetésekért, adatvédelmi nyilatkozatért vagy bármilyen más ott nyújtott tartalomért.

 • Feltételek módosítása

 

A Tulajdonos fenntartja a jogot arra, hogy a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokat, valamint a jelen Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítsa, szüneteltesse, illetve véglegesen megszüntesse a Felhasználók megfelelő tájékoztatása mellett, továbbá a Weboldal tartalmát bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, illetve törölje.

Amennyiben a Tulajdonos módosítja a Feltételeket, minden esetben annak módosított változata kerül a Weboldalon megjelenítésre, és a módosulás tényéről a Tulajdonos a Weboldalon keresztül értesíti a Felhasználókat. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

 • Vegyes rendelkezések

 

Jelen Feltételeket a magyar jog szabályaival összefüggésben kell értelmezni és teljesíteni.

A hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok kizárólagosan illetékesek minden olyan kérdés eldöntésére, amelyek jelen Feltételekből fakadnak.

A Feltételek érvénytelen, hatálytalan, semmis vagy végrehajthatatlan részei nem érintik a Feltételek egyéb rendelkezéseinek érvényességét, hatályosságát és végrehajthatóságát.

A Felhasználó és a Tulajdonos kapcsolatára – a hatályos magyar jogszabályi rendelkezéseken kívül – kizárólag a jelen Feltételek rendelkezései és a Weboldalon elérhető Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései vonatkoznak. A jelen Feltételek hatályon kívül helyeznek minden, a Tulajdonos által nyújtott szolgáltatásra vonatkozó korábbi vagy egyidejű szerződést, nyilatkozatot, szavatosságot és megállapodást.

Abban az esetben, ha bármi, amit a Weboldal tartalmaz ellentétes vagy össze nem férő a jelen Feltételekkel, ez utóbbi élvez elsőbbséget, kivéve, ha jogszabály ezt nem teszi lehetővé.

A Feltételek bekezdéseinek címei kizárólag tájékoztató jellegűek és nem befolyásolják a rendelkezések értelmezését vagy szerkezetét.

 

Budapest, 2016. június 17.
E.ON Hungária ZRt
Tulajdonos